Путеводитель по профессиямТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОФЕСІЙ ТЕСТУ "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA"

НАПРЯМАМ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Перелік конкурсних предметів (ЗНО) складений  згідно з правилами прийому декількох вишів України. Перелік та умови вступу можуть змінюватись, тому для отримання актуальної інформації необхідно звернутися до приймальної комісії вишу, який Вас цікавить.

Професії тесту «Профорієнтатор-UA» Найменування галузі знань (напряму) Напрям підготовки (спеціальність) Факультети/опис Екзамени ЗНО
Архітектор, промисловий дизайн Експертиза управління нерухомістю
Інженер – будівельник
Інженер-проектувальник
Архітектура та будівництво Архітектура та містобудування
Архітектура та містобудування
Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
  Укр. мова та літ., мат., творчий конкурс
Інженер-землевпорядник, геодезист Архітектура та будівництво Геодезія  та землеустрій Біологічний факультет Укр. мова та літ., мат., гео. або іст. Укр.
Інженер-конструктор

Архітектура та будівництво

Механічна інженерія

Архітектура та містобудування
Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Суднобудування
Інжиніринг, комп’ютерне моделювання Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова
Ріелтор

Будівництво та архітектура

Управління та адміністрування

Будівництво та цивільна інженерія Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  Укр. мова та літ., мат., iноз. мова або гео.
Агроном, фермер Агроінженер Аграрні науки та продовольство Агрономія
Агроінженерія
Агроном - це найважливіший фахівець сільського господарства. Саме в його завдання входить розробка нових методів підвищення врожайності, культивація видів, освоєння нових, раніше не властивих цій місцевості сільськогосподарських рослин. В агроном - це вчений-селекціонер і бригадир на сільськогосподарських роботах. Укр. мова та літ., біо., хім. або мат./фіз. або іноз. мова
Географ, метеоролог Природничі науки Географія Економіко-географ - фахівець в області регіональної економіки (просторове розміщення продуктивних сил). Метеоролог - фахівець з фізики земної атмосфери. Синоптик - фахівець з прогнозування погоди. Кліматолог - фахівець з клімату Землі. Геоморфолог - спеціаліст по формах рельєфу.Океанолог - фахівець з природи та фізики вод Світового океану.Гідролог - фахівець з внутрішніх вод Землі (ріки, озера і т. д.). Картограф - фахівець зі створення карт і атласів. Топограф - фахівець зі створення великомасштабних (високоточних) карт земної поверхні і планів місцевості. Геодезист - спеціаліст за вимірювання форм і розмірів Землі та визначення координат точок на земній поверхні. Фізико-географ - фахівець з формування, сучасного стану та подальшого розвитку земних ландшафтів різного ієрархічного рівня (природні зони, райони і т. д.). Грунтознавець - спеціаліст по різних типах грунтів. Гляціолог - фахівець по нівальним (сніго-льодовиковим) областям Землі. Кріолітолог - фахівець з багаторічної мерзлоти. Спелеолог - спеціаліст по печерах та інших пустотах в земному рельєфі. Політико-географ (геополітик) - фахівець з аналізу політичної ситуації в різних країнах і виявленню закономірностей у просторовому розміщенні політичних явищ, наприклад  виборів. Екіст (соціальний географ) - фахівець по просторовому розміщенню соціальних (громадських) явищ. Демограф - фахівець зі статистики і просторового розміщення населення. Етнолог - фахівець по етносам (народам Землі). Біогеограф (ботанік і зоолог) - фахівець по просторовому розміщенню флори і фауни Землі. Географ-туризмознавець - фахівець з просторових аспектів в туризмі. Країнознавець - фахівець по тій чи іншій країні / регіону світу. Військовий географ - фахівець із застосування просторових особливостей в стратегії і тактиці. Географ - спеціаліст за географічною освітою (педагог) в середній або вищій школі. Еколог - фахівець в області охорони навколишнього середовища. Укр. мова та літ., гео., мат. або іст. Укр.
Біолог, ґрунтознавець Біологія Біологія   Укр. мова та літ., біо., хім.  або іноз. мова
Біохімік, мікробіолог Біологія Біологія   Укр. мова та літ., біо., хім.  або мат.
Біоінженер, біоінформатик Природничі науки Хімія Біотехнологія та біоінженерія - міждисциплінарна галузь, яка виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук, тому обравши цю спеціальність ти фактично одержиш три освіти одночасно! Фахівці спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» точно знають, як одержати лікувальні препарати, харчові добавки і біологічно активні речовини, забезпечити сільське господарство бактеріальними добривами, засобами захисту рослин, поновлюваними джерелами енергії, щоб зменшити масштаби забруднення планети різноманітними відходами, працюють над створенням нових організмів методами біоінженеріїї, моделюють біологічні процеси та створюють ліки методами біоінформатики. Укр. мова та літ., біо., хім.  або мат.
Фізик, біофізик Природничі науки Фізика та астрономія
Прикладна фізика та наноматеріали
Експериментальна фізика: теоретична ядерна фізика
Експериментальна фізика
Фізика плазми
Прикладна фізика:
Медична фізика
Медична радіаційна фізика
Медична біофізика
Укр. мова та літ., фіз., мат. або іноз. мова
Інженер – еколог Природничі науки Екологія Несе відповідальність за дотримання природоохоронного законодавства підприємствами, які можуть впливати на навколишнє середовище. Проводить екологічні експертизи, оформлює документацію, складає проекти і плани.  Укр. мова та літ., біо., хім.  або гео.
Еколог-аналітик Природничі науки Екологія  Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Укр. мова та літ., біо., хім.  або гео.
Геолог
гірничий інженер

Природничі науки

Освіта/Педагогіка

Науки про землю
Професійна освіта (Гірництво)
Геофізика
Геохімія, петрологія
Мінералогія
Геоінформатика
Геологія нафти і газу
Укр. мова та літ., мат., фіз. або гео.
Інженер – хімік

Природничі науки

Хімічна  та біоінженерія

Освіта/Педагогіка

Охорона здоров’я

Хімія
Хімічні технології та інженерія
Біотехнології та біоінженерія
Біомедична інженерія
Середня освіта (Хімія)
Професійна освіта (хімічні технології)
Фармація, промислова фармація
Загальна хімія та полімерів
Аналітична хімія
Неорганічна хімія
Фармацевтична хімія
Фізична та колоїдна хімія
Укр. мова та літ., мат., хім.  або біо.
Інженер – технолог (поліграфія)
Верстальник
Друкар

Виробництво та технології

Освіта/Педагогіка

Механічна інженерія

Видавництво та поліграфія
Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)
Галузеве машинобудування
Технології електронних мультимедійних видань
Цифрові технології репродукування
Укр. мова та літ., мат., фіз., або хімія, або іноз. мова
Технолог харчової промисловості, біотехнік

Виробництво та технології

Аграрні науки та продовольство

Освіта/Педагогіка

Хімічна та біоінженерія

Харчові технології
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
Професійна освіта (харчові технології)
Хімічні технології та інженерія
Біотехнології та біоінженерія
Біомедична інженерія
Промислова біотехнологія
Молекулярна біотехнологія
Екологічна біотехнологія та біоенергетика
Хімічні основи харчових технологій
Процеси і апарати харчових виробництв
Технологія оздоровчих продуктів
Укр. мова та літ., мат., хім. або біо. 
Технолог легкої промисловості

Виробництво та технології

Освіта/Педагогіка

Технології легкої промисловості
Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)
Конструювання та моделювання швейних виробів
Дизайн та проектування взуття  і галантерейних виробів
Укр. мова та літ., мат. біо. або гео.
Нанотехнолог Автоматизація та приладобудування Мікро- та наносистемна техніка

Високі фізичні технології
Фізика живих систем
Фізика новітніх джерел енергії

Розробка, створення електронних схем, заснованих на елементах розміром з молекулу або атом. Розробку роботів (наномашин, нанороботів) розміром з молекулу. А також методи дослідження таких об'єктів. Нанотехнологія - міждисциплінарна область, що знаходиться на стику науки (фундаментальної і прикладної) і техніки. Вчений, який досліджує матеріали на молекулярному і атомарному рівні і створює об'єкти з компонентів, що мають нанорозміри.

Укр. мова та літ., фіз., мат. або іноз. мова
Інженер – електронник Електроніка та телекомунікації Електроніка
Телекомунікації та радіотехніка
Авіоніка
  Укр. мова та літ., фіз., мат. або іноз. мова
Інженер в сфері телекомунікацій

Електроніка та телекомунікації

Освіта/Педагогіка

Професійна освіта (електроніка, радіотехніка та телекомунікації)   Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова
Електрик, електромонтажник

 Освіта/Педагогіка

Електроніка та телекомунікація

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)
Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)
Професійна освіта (зварювання)
Електроніка
Телекомунікації та радіотехніка
Авіоніка
  Укр. мова та літ., фіз., мат. або іноз. мова
Сервісний інженер За фахом За фахом За фахом За фахом
Інженер-енергетик

Електрична інженерія

Освіта/Педагогіка

Електротехніка, електротехніка та  електромеханіка
Енергетичне машинобудування
Теплоенергетика
Атомна енергетика
Гідроенергетика
Професійна освіта (Енергетика)
  Укр. мова та літ., фіз., мат. або іноз. мова
Інженер-металург Механічна інженерія Металургія   Укр. мова та літ., фіз., мат. або іноз. мова
Інженер з охорони праці та техніки безпеки Освіта/Педагогіка Професійна освіта (Охорона праці)   Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова
Інженер з якості За фахом За фахом Розробляє та підтримує в актуальному стані нормативну документацію. Забезпечує та контролює якость (продукції, процесів) на підприємстві у відповідності до стандартів. Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова
Зоолог, кінолог Ветеринарна медицина
Аграрні науки та продовольство
Ветеринарна медицина
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Спеціалізовані курси
  Укр. мова та літ., біо., хім. або мат. 
Ветеринарний лікар Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза
  Укр. мова та літ., біо., хім. або мат.

Лікар-стоматолог

Лікар загальної практики (сімейний лікар)

Лікар швидкої та невідкладної медичної допомоги, хірург

Лікар внутрішньої медицини

Медсестра, медбрат

Фармацевт-провізор

Косметолог

Охорона здоров’я Стоматологія
Медицина
Медсестринство
Педіатрія
Медична психологія
  Укр. мова та літ., біо., хім. або мат. 
Фармація, промислова фармація   Укр. мова та літ., біо.,  хім. або іноз. мова
Технології медичної діагностики та лікування Фізична терапія, ерготерапія   Укр. мова та літ., біо., фіз. або іноз. мова. 
Громадське здоров’я   Укр. мова та літ., біо., мат.  або іноз. мова
Генетик, генетичний консультант Біологія Біологія   Укр. мова та літ., біо.,  хім. або гео
Психолог-консультант Соціальні та поведінкові науки  Психологія

  Укр. мова та літ., біо., мат. або іноз. мова 
Дефектолог, фахівець у галузі спеціальної психології

Соціальні та
поведінкові науки

Охорона здоров’я

Психологія
Медична психологія
Спеціальна освіта
  Укр. мова та літ., біо., мат. або іноз. мова / хім. або мат. 
Соціальний працівник Соціальна робота Соціальна робота
Соціальне забезпечення
Спеціалізовані курси
Соціально-педагогічна діяльність та соціальна реабілітація
Спеціалізовані курси
Укр. мова та літ., iст. Укр., мат. або іноз. мова 
Політолог, філософ Соціальні та поведінкові науки
Гуманітарні науки
Політологія
Філософія
  Укр. мова та літ., іст. Укр., мат. або іноз. мова.
Бармен, стюард(еса), офіціант(ка) Освіта/педагогіка

Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Спеціалізовані курси

Укр. мова та літ., iноз. мова, мат., або гео.    
Дипломат (міжнародні відносини)
 Зв’язки з громадськістю, PR
Країнознавство
Міжнародні відносини Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація
Країнознавство
Укр. мова та літ., iноз. мова, іст. Укр. або мат.  
Адвокат
Юрист
Нотаріус
Право
Міжнародні відносини
Право
Міжнародне право
Вирішуючи присвятити себе юриспруденції, ви повинні, перш за все, розуміти, що "юристи" - це не одна професія, це цілий ряд дуже різних професій, кожна з яких має свою специфіку. Професії нотаріусів, суддів і прокурорів, хоча і є юридичними, але настільки специфічні, що про них можна написати окремо. Навіть робота корпоративного юриста всередині компанії, так званого in-house lawyer, і робота юриста з юридичної фірми досить сильно відрізняються. Значну частину робочого часу, вивчають матеріали справ, проекти документів, опрацьовуючи законодавство і судову практику. Укр. мова та літ., iст. Укр., мат. або iноз. мова  

Менеджер в організації (виробництво, комерційні організації)

Проектний менеджер, підприємець

Менеджер з туризму
та готельно-ресторанного бізнесу

Інструктор з туризму

Менеджер з продажу

Менеджер інтернет-проектів

Логіст

Товарознавець, менеджер із закупівельна

Комерція (торговельна справа)

Event-менеджер

Бізнес – тренер

Менеджер з персоналу

Управління та адміністрування Міжнародні відносини Соціальні та поведінкові науки
Сфера обслуговування
Освіта/Педагогіка
Облік та оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Міжнародні економічні відносини
Економіка
Готельно-ресторанна справа
Професійна освіта (товарознавство)
Менеджмент соціокультурної діяльності
Міжнародна логістика та митна справа
Економічна кібернетика
Економіка і аналітика бізнесу Управління підприємницькою діяльністю
Економічна кібернетика
Економіка і аналітика бізнесу
Управління персоналом економіка праці
Укр. мова та літ., мат., iноз. мова або гео.
Економіст
Бухгалтер
Аудитор
Працівник банку Фінансовий аналітик
Податковий інспектор
Управління та адміністрування Економіка
Облік та оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціалізовані курси
Укр. мова та літ., мат., iноз. мова або гео.  
Бренд-менеджер
Маркетолог
Менеджер з реклами
Управління та адміністрування Маркетинг   Укр. мова та літ., мат., iноз. мова або гео.  
Математик Математика та статистика Математика
Прикладна математика
  Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова 
Соціолог-статист Соціальна та поведінкові науки Соціологія   Укр. мова та літ., мат., іст. Укр, мат. або іноз. мова
Бізнес–інформатика Соціальні науки
Управління та адміністрування
Інформаційні системи та технології
Математика
Статистика
Прикладна математика
Менеджмент
Економічна кібернетика
Економіка підприємства
Соціально-економічна статистика
Управління персоналом та економіка праці
Міжнародні економічні відносини
Менеджмент бізнес-організацій
Укр. мова та літ., мат., фіз. або iноз. мова.
Укр. мова та літ., мат., iноз. мова або гео.  
Документознавець Секретар-референт Освіта/Педагогіка

Професійна освіта (документознавство)

Спеціалізовані курси

Укр. мова та літ., іст. Укр, мат. або іноз. мова

Програміст

Проектувальник інтерфейсів, фахівець з юзабіліті (usability)

Системний адміністратор

Системний аналітик

Тестувальник програмного забезпечення

Інформатика в гуманітарних сферах

Інформаційні системи в економічній сфері

Фахівець з автоматизації технологічних процесів 

Інформаційні технології
Автоматизація та приладобудування
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Системний аналіз
Кібербезпека
Інформаційні технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Мікро- і наносистемна техніка
Середня освіта  (Інформатика)
Дизайн друкованої продукції
Макетник Системний аналіз Спеціалізовані курси
Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова

Веб-дизайн, комп’ютерна графіка

Графічний дизайн, анімація

Дизайнер – макетник

Інформаційні технології

Культура і мистецтво

Образотворче мистецтво
Спеціалізовані курси
  Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова /творчий конкурс
Логопед Освіта/педагогіка Дошкільна освіта
Спеціалізовані курси
  Укр. мова та літ., іст. Укр.,  мат. або біо.
Дошкільний педагог, гувернер Освіта/Педагогіка Дошкільна освіта   Укр. мова та літ., іст. Укр.,  мат. або біо.
Педагог (гуманітарні науки) Освіта/педагогіка Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)   Укр. мова та літ., іст. Укр.,  іноз. мова  або гео.
Педагог (фізика/математика) Освіта/педагогіка Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)   Укр. мова та літ., фіз. мат. або іноз. мова
Фахівець в галузі державного управління   Публічне управління та адміністрування    Укр. мова та літ., мат., іст. Укр. або іноз. мова
Тренер-викладач зі спорту Освіта/Педагогіка

Середня освіта (Фізична культура)

Фізична культура і спорт

Спеціалізовані курси

Укр. мова та літ., біо., іст. Укр. або гео., або творчий конкурс
Історик (мистецтвознавець, культуролог) Гуманітарні науки
Освіта/Педагогіка
Релігієзнавство
Історія та археологія
Філософія
  Укр. мова та літ., iст. Укр., іноз. мова
Перекладач-філолог
Гід-екскурсовод-перекладач
Копірайтер
Коректор
Сценарист

Гуманітарні науки

Освіт/педагогіка

Журналістика

Середня освіта
Філологія
Філологія
Релігієзнавство
Філософія
Культурологія
Історія та археологія
Журналістика

Українська мова і література
Польська мова і література
Германські мови та література
Прикладна лінгвістика
Українська мова і література
Польська мова і література
Германські мови та література
Прикладна лінгвістика
Укр. мова та літ., іноз. мова,  iст. Укр. або гео
Журналіст Журналістика Журналістика Журналістика та соціальна комунікація Укр. мова та літ., iст. Укр., мат. або іноз. мова, творчий залік
Редактор Журналістика Журналістика   Укр. мова та літ., iст. Укр., мат. або іноз. мова
Продюсер

Культура і мистецтво

Журналістика

Менеджмент соціокультурної діяльності

Медіапродюсування 

Укр. мова та літ., iст. Укр., мат. або іноз. мова
Режисер Культура і мистецтво Хореографія
Музичне мистецтво
Сценічне мистецтво
Сценарна майстерність і режисура кіно Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Звукорежисер Культура і мистецтво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Звукорежисура Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Актор (театру/опери/балету) Культура і мистецтво Спеціалізовані курси Хореографія
Сценічне мистецтво
Музичне мистецтво
Спеціалізовані курси
Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Телерадіоведучий

Журналістика

Гуманітарні науки

Культура і мистецтво

Спеціалізовані курси

Журналістика
Філологія
Сценічне мистецтво
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Спеціалізовані курси
Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Стиліст-іміджмейкер Спеціалізовані курси Спеціалізовані курси Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Фотограф, відеооператор Культура і мистецтво Спеціалізовані курси

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Спеціалізовані курси

Кіно- телеоператорство

Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Декоратор-дизайнер, модельєр, дизайнер інтер’єру Культура і мистецтво Спеціалізовані курси Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «дизайн одягу (взуття), «Дизайн середовища», Промисловий дизайн) Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Ландшафтний дизайнер

Культура і мистецтво

Спеціалізовані курси

Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «дизайн одягу (взуття), «Дизайн середовища», Промисловий дизайн) Спеціалізовані курси Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Флорист (декоратор-квіткар)

Культура і мистецтво

Спеціалізовані курси

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціалізовані курси
Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Ювелір Культура і мистецтво Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «дизайн одягу (взуття), «Дизайн середовища», Промисловий дизайн)
Художнє та ювелірне литво
Комп’ютеризовані процеси лиття
Ливарне виробництво чорних і кольорових металів

Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова
Машиніст електропоїзда Професійна освіта

Професійна освіта

Залізничний транспорт

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Укр. мова  мат.
Див. умови вступу
Авіадиспетчер Механічна інженерія Авіаційна та ракетно-космічна техніка   Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова
Див. умови вступу
Авіаційний технік, судноремонтник, механік з ремонту транспорту Транспорт
Механічна інженерія
Річковий та морський транспорт
Авіаційний транспорт
Залізничний транспорт
Морський та річковий транспорт Транспортні технології (за видами транспорту)Автомобільний транспорт Прикладна механіка
Матеріалознавство
Галузеве машинобудування
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Суднобудування
Металургія
  Укр. мова та літ., мат., іноз. мова
Див. умови вступу
Пілот, штурман, судноводій  Транспорт Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Річковий та морський транспорт
 

Укр. мова та літ., мат., іноз. мова/ фізична підготовка

Див. умови вступу

Військовослужбовець

Слідчий правохоронна діяльність

Спецназ (ЗМОП)

Рятівник МНС, силові структури

Митник

Цивільна безпека
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону.
Пожежна безпека
Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Державна безпека
Безпека державного контролю
Військове управління (за видами збройних сил)
Забезпечення військ (сил)
Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
 

Укр. мова та літ., мат., іноз. мова, фіз. вип., мед. обст., психол. діагн. 

Див. умови вступу

Путеводитель

Путеводитель по профессиям

Мир профессий обширный и многообразный. Чем больше мы знаем, тем больше поле для выбора. Иногда даже те виды деятельности, которые, казалось бы хорошо известны, далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Поэтому прежде чем определиться в выборе профессии, рекомендуем познакомиться со многими из них. Цель — помочь Вам сориентироваться в разнообразном мире современных профессий.

Краткие описания профессий

Рекомендуем познакомиться с краткими описаниями профессий в книге Е.С. Романовой "99 популярных профессий. Психологический анализ профессиограммы". Пособие подготовлено по результатам исследований, проведенных на факультете психологии Московского городского педагогического университета в рамках совместного российско-французского проекта. Материалы пособия ориентированы на оказание помощи учащимся средней школы, выбирающим свою будущую профессиональную карьеру. 

Интернет источники: справочники профессий.
Секреты построения карьеры
Рекомендуем: "Секреты построения карьеры от HeadHunter. Справочник популярных профессий", автор Вировец Ю.

В предлагаемом издании приводятся общие рекомендации по построению карьеры, содержатся обзоры ведущих отраслей (финансы, бухгалтерия, банковское дело, маркетинг, продажи, IT, реклама, PR, HR, фармацевтика), подготовленные при активном участии экспертов известных компаний и кадровых агентств, а также справки о наиболее популярных профессиях. Для того чтобы стать успешным профессионалом, получающим удовольствие от работы, важно как можно раньше спланировать вектор своего профессионального и личностного развития, сделав правильный выбор учебного заведения и будущей специализации. Эта книга поможет молодым специалистам определиться с выбором будущей профессии и выработать стратегию своего дальнейшего карьерного развития. Издание адресовано широкому кругу читателей, которые хотят построить блестящую карьеру и достичь высокого профессионального уровня.

"Цельная жизнь для студентов. Как инвестировать образование в ваш успех"
Рекомендуем: "Цельная жизнь студентов. Как инвестировать образование в свой успех", авторы: Лес Хьюитт, Эндрю Хьюитт, Люк д'Абади.

Издательство: Манн, Иванов и Фербер Год выпуска: ISBN: 978-5-91657-242-1. Описание книги: перед Вами настоящее руководство к действию для студентов вузов, которые скоро пустятся в самостоятельное плавание. Оно также – находка для родителей, которые стремятся дать верный старт в жизнь своим детям. Знаменитый бизнес-тренер Лес Хьюитт и его соавторы предлагают простую и эффективную методику выбора и достижения цели путем выполнения пошаговых стратегий. Эта книга предлагает Вам рассматривать вуз как территорию возможностей и с самого начала занять активную позицию. Прочитав ее, вы вместо ориентации на диплом сосредоточитесь на получении опыта в области Ваших интересов и установлении крепких профессиональных связей. Задача авторов амбициозна, но вполне достижима: в вузе Вы должны научиться не выживать, а блистать! Следом придет и успешность, и четкое понимание цели, финансовая независимость.

Личность - это…
Рекомендуем: "Преимущества интровертов", автор Мартин Лэйни.

В этой книге практикующий психотерапевт и ведущий американский эксперт по интроверсии, объединив свой богатый опыт и результаты научных исследований, разубеждает интровертов в том, что с ними что-то не так и помогает им увидеть и оценить свои сильные стороны: аналитические навыки, креативность, способность к высокой концентрации. Кроме того, здесь вы найдете практические советы о том, как наладить отношения с людьми разных темпераментов в семье, на работе и в кругу друзей.

Отправляйте нам заявку на тестирование и консультацию

Стоимость услуги
Профессьянс (от 8 лет) 600 грн.
Профнавигатор (10-14 лет) 600 грн.
Профмастер (13-16 лет) 600 грн.
Профориентатор-UA (13-18 лет) 600 грн.
Профконсультант (22-65 лет) 700 грн.
Профкарьера-UA (20-40 лет) 700 грн.
HR-сопровождение 1200 грн.

По предварительной записи, в субботу и воскресенье тоже работаем.

Адрес нашего офиса: Украина, г. Киев, ул. Раисы Окипной, 10, этаж 2, офис 5.
Мы находимся в 5-7 минутах ходьбы от метро Левобережная. Есть удобные места для парковки автомобилей. Всем нашим клиентам предоставляет бесплатный доступ к сети Интернет (WiFi).

Схема проезда