Експертний висновок за результатами дослідження відповідності профільних напрямків загальноосвітньої підготовки індивідуально-психологічним характеристикам учнів.

 

УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УЧНІВ 8 – Х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Дата тестування: 09-12.04.2012

Вік учасників тестування: 13-15 років

Загальна кількість учасників тестування: 88 осіб

Стать: 40 юнаків, 48 дівчат.

Мета дослідження: визначення відповідності профільних напрямків загальноосвітньої підготовки індивідуально-психологічним характеристикам учнів.

Методичне забезпечення: комп’ютерний комплекс «Профорієнтатор-UA».

Отримані результати дослідження є науково-обґрунтованою передумовою  для реалізації принципів профільного навчання та  забезпечують:

 • виявлення індивідуальних здібностей  та особистих характеристик учнів з метою їх обґрунтованої орієнтації на профільний напрямок навчання;
 • диференціацію змісту навчання старшокласників; реалізацію принципів особистісно-орієнтованого навчання;
 • побудову індивідуальних освітніх програм,  з урахуванням освітніх потреб, здібностей та нахилів учнів;
 • можливість поглибленого вивчення окремих навчальних предметів;  можливість надання повноцінної освіти різним категоріям учнів; розширення можливості  їх соціалізації;
 • формування готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією;
 • виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання  та мобільності в умовах швидкого реформування сучасного суспільства.

У результаті проведеного  профорієнтаційного дослідження було продіагностовано  88 учнів, серед них:  

 • 52 учням були надані рекомендації щодо подальшого профільного навчання, з них 27 учням   було порекомендовано лише один профільний напрямок можливого подальшого навчання, 17  учням  було порекомендовано два профільних напрямків; 8 учням було порекомендовано три профільних напрямки.
 • 36 учням за результатами тесту складно виділити домінуючи напрямки навчання, що іноді пов’язано з великою кількістю інтересів або недостатньо вираженою зацікавленістю в якійсь певній сфері.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ БУЛО ВИЗНАЧЕНО

Профіль іноземної філології (лінгвістичний, творчій) рекомендовано 31 учню. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють високий інтерес до роботи з людьми, взаємодії з різними групами та колективами,  мають розвинені комунікативні (вербальні) та організаторські здібності, самоконтроль, доброзичливо ставляться до оточуючих. Приклади майбутніх професій: сфера виховання (педагогічні професії) та навчання, охорона здоров’я, правовий захист (юридичні), організації та управління (менеджмент, HR-сфера), гуманітарний напрямок (перекладач, філолог), сфера обслуговування, культурно-просвітницька робота.

Профіль історичний (суспільно-гуманітарний) рекомендовано 17 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють виражений інтерес до суспільно-гуманітарних наук, історії, правознавства, володіють навичками спілкування, мають високу ерудицію, аналітичне мислення та широкі знання про оточуючий світ. Приклади майбутніх професій: юристи, історики, філософи, політологи, міжнародні відносини.

Профіль фізико-математичний рекомендовано 27 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють стійкий інтерес до фізики, математики, наукового пізнання, дослідницької діяльності, збору, систематизації та аналізу інформації, обрахунків та програмування. Приклади майбутніх професій: науковий напрямок – фізики, астрономи та математики; фінансово-економічний напрямок – економіка, фінанси, менеджмент, маркетинг, інформаційно-технологічний напрямок – програмування, інформаційні технології.

Профіль біолого-хімічний (природничо-науковий, природничо-технологічний) рекомендовано 10 учням. Цей профільний напрямок було порекомендовано тим учням, які виявили інтерес до природничих наук (хімії, біології), як наукової (медицина, екологія, біологія, сільське господарство), так і технологічної спрямованості (робота в промисловості та лабораторних умовах, виробництво штучних речовин, харчові та біотехнології). Приклади майбутніх професій: лікар, біолог, хімік, генетик, ветеринар, зоотехнік, ботанік, лісник, хімік-технолог, біотехнолог, ландшафтний дизайнер.

36 учням за результатами тестування складно виділити домінуючі напрямки навчання.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ФОРМУВАННЯ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ

         

Аналізуючи отримані дані необхідно враховувати, що схильність до певної сфери діяльності визначається як результат поєднання інтересів та здібностей  особи, які не суперечать  її особистісним якостям.

Якщо за результатами учню рекомендовано лише один профільний напрямок, це  може вказувати на достатню визначеність та сформованість інтересів та профільної спрямованості учня. Якщо виникає потреба у додатковій інформації,  можна рекомендувати більш глибоке вивчення можливостей та сфер застосування вказаного профільного напрямку навчання.

Якщо за результатами учню рекомендовано два або більше профільних напрямків, можна сказати про наявність декількох можливостей для подальшого навчання, серед яких  більшу увагу слід надавати сфері до якої виявляється найбільший інтерес.

Якщо за результатами тестування  учню не  було надано рекомендацій щодо домінуючого напрямку навчання, рекомендовано провести подальшу постдіагностичну індивідуальну консультативну роботу з метою більш глибокого аналізу мотиваційної та особистісної сфери досліджуваного.

Постдіагностична бесіда зі спеціалістом (психологом, HR- спеціалістом) зможе доповнити інформацію, отриману в ході тестування, та дозволить визначити профільний напрямок.

ДЛЯ КЛАСНОЇ ТА ПОЗАКЛАСНОЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ РЕКОМЕНДОВАНО

 • Робота з переліками професій

За наданим програмою переліком професій кожному учню, слід забезпечити учнів різноманітною інформацію про світ сучасних професій, про специфіку професій, важливі знання, вміння та навички, які необхідні для оволодіння тим чи іншим видом діяльності.  

Під час роботі із порекомендованими професіями, цікаву інформацію можна отримати розглядаючи окремі переліки  професійних позицій, запропонованих на основі лише інтересів, лише здібностей,  або лише особистісних якостей.

Слід відмітити, що наданий перелік є лише приблизним напрямком сфер діяльності та професій, які підходять зазначеному досліджуваному  та найбільшою мірою відповідають  його інтересам, здібностям та особистим характеристикам на даний момент часу, тому потребують  подальшого уточнення у процесі постдіагностичної бесіди, тренінгів тощо,  але без остаточної рекомендації щодо професійної непридатності. 

Більшу увагу слід приділяти  ціннісно-змістовому  аспекту  професійної праці (дискусії, обговорення тощо), розвитку усвідомленого ставлення до свого подальшого професійного розвитку, особистісного зростання та планування власного життя.

Орієнтування на вибір та засвоєння не однієї, а декількох професій, значно розширить можливості подальшого навчання та працевлаштування, та розширить діапазон професійних вмінь та можливостей їх застосування.

 • Інформування про різні учбові заклади (коледжі, ВНЗ).

Забезпечити інформування про  професійно-технічні та вищі учбові заклади,  дні відкритих дверей. Надати інформацію про підготовчі курси  для підготовки до  ЗНО та вступних іспитів до  обраного  учбового закладу.

Організації, підприємства, які надають робочі місця у регіоні проживання та  екскурсії, з метою ознайомлення з умовами та специфікою роботи  в них.

 • Складання індивідуальних професійних планів

Приділити увагу складанню індивідуальних професійних планів. Вже на цьому етапі, може стати актуальним  питання «Вступати після 9-го класу до коледжу або технікуму, чи продовжити навчання у 10-11 класі?».  

 • Проведення  корекційно-розвиваючих програм.

На основі результатів дослідження кожному учню були надані рекомендації щодо корекційно-розвиваючих програм, в яких учні можуть прийняти участь у випадку необхідності або бажання подальшого розвитку. Результати профорієнтаційного тестування дозволяють визначити сферу розвитку.

На даний час, програмою рекомендується 6 тренінгових програм: «Мотивація», «Комунікативні навички», «Інтелектуальний розвиток», «Лідерство та відносини», «Самоорганізація», «Емоційна саморегуляція».  

Кожна з шести тренінгових програм  може рекомендуватися  у двох випадках – у випадку недостатнього розвитку тієї чи іншого якості, та у випадку високого розвитку, з метою подальшого  її вдосконалення. В обох цих випадках тренінг буде рекомендуватися, але з різними текстовими інтерпретаціями до нього, тому обов'язково звертайте на них увагу при роботі з цим блоком.

Якщо немає рекомендацій з розвитку (тренінгам), учневі не обов'язково розвивати якісь психологічні якості. За результатами тестування багато якостей знаходяться в оптимальному стані. При наявності  бажання вони можуть обирати програму, яка їм буде цікава.

Рекомендації з корекційно-розвиваючої роботи

Таблиця № 1

Тренінги Мотивація Інтелектуальний розвиток Комунікативні навики Лідерство та взаємовідносини Самоорганізація Емоційна саморегуляція
8 – А клас 2 6 11 5 9 7
8 – Б клас 2 5 11 7 6 8
8 – В клас 2 3 8 5 7 8
8 – Г клас 2 5 13 7 6 9
8 – Д клас 2 - 11 3 6 6
Недостатня розвиненість 1           6+5+3+4 2 1+2+1 7+1+5+3+2 5+2+2+6+3
Висока розвиненість 2+3+2+2+1   11+12+13+9 5+6+8+3+7+2 2+5+2+2+4 2+6+5+6+3
Загалом 10 19 54 27 34 38

 

Отже, за результатами тесту, рекомендовано:

ТРЕНІНГ «МОТИВАЦІЯ» (розвиток інтересів та зацікавлень або визначення пріоритетів тощо) рекомендовано:

2 учням 8-А класу

2 учням 8-Б класу

2 учням 8-В класу

2 учням 8-Г класу

2 учням 8-Д класу

Загалом: 10 учням

РОЗВИТОК «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ» (розвиток та поліпшення певних здібностей, рекомендовано як у разі слабких показників, так  з метою їх покращення) рекомендовано:

6 учням  8-А класу  

5 учням 8-Б класу

3 учням 8-В класу

5 учням 8-Г класу

Загалом: 19 учням

ТРЕНІНГ «КОМУНІКАТИВНІ НАВИКИ» (розвиток комунікативних навичок, вміння формулювати свої думки, швидко встановлювати контакти з іншими людьми,  проголошувати промови,  виступати публічно , впевненість у спілкуванні тощо)  рекомендовано:

11 учням 8-А класу

11 учням 8-Б класу

8 учням 8-В класу  

13 учням 8-Г класу 

11 учням 8-Д класу

Загалом: 54 учням

ТРЕНІНГ «ЛІДЕРСТВО ТА СТОСУНКИ» (впевненість у собі, вміння відстоювати власну думку тощо)   рекомендовано:

5 учням 8-А класу

7 учням 8-Б класу

5 учням 8-В класу

7 учням 8-Г  класу

3 учням 8-Д  класу

Загалом: 27 учням рекомендовано тренінг «Емоційна саморегуляція»

ТРЕНІНГ «САМООРГАНІЗАЦІЯ» (здатність планувати свій день, раціонально розраховувати свій час, навички цілепокладання) рекомендовано:

9 учням  8-А класу

6 учням 8-Б класу  

7 учням 8-В класу

6 учням 8-Г класу 

6 учням 8-Д класу

Загалом: 34 учням

ТРЕНІНГ «ЕМОЦІЙНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ» (вміння регулювати свій емоційний стан, розвиток стресостійкості, здатності до соціальної адаптації) рекомендовано:

7 учням 8-А класу

8 учням 8-Б класу 

8 учням 8-В класу

9 учням 8-Г класу  

6 учням 8-Д класу

Загалом: 38 учням

6 учням  не обов'язково розвивати якісь психологічні якості. За результатами тестування багато якостей знаходяться в оптимальному стані. При наявності  бажання вони можуть обирати програму, яка їм буде цікава. Гармонійний розвиток мають:

2 учні 8 – А класу  

1 учень 8 – Б класу

1 учень 8 – В

1 учень 8 – Г класу  

1 учень 8 – Д класу   

Проведення спеціально розроблених та адаптованих для підлітків розвиваючих та активізуючих програм (тренінгів) для  професійного самовизначення та самопізнання, розвитку та формування мотивації, розвитку спеціальних навичок – комунікативних, лідерських, регулятивних, навичок самопрезентації та самоорганізації та самовизначення, є передумовою формування готовності до самостійного та усвідомленого вибору та  побудови свого професійного та життєвого шляху.  

 

КОМПЛЕКСНЕ ДІАГНОСТИЧНЕ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УЧНІВ 8 – А КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Дата тестування: 09-12.04.2012

Вік учасників тестування: 13-15 років

Кількість: 18 осіб

Стать: 7 юнаків, 11 дівчат

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

На основі загального аналізу результатів діагностичного дослідження інтересів, здібностей та особистісних якостей:

 •  6 учням були надані рекомендації щодо подальшого профільного навчання,
 • 12 учням за результатами тесту складно виділити домінуючі напрямки навчання, що іноді пов’язано з великою кількістю інтересів або недостатньо вираженою зацікавленістю в якійсь певній сфері.

Рекомендовані профільні напрямки учням 8-А класу за результатами дослідження.

         За результатами дослідження було визначено:

Профіль іноземної філології (лінгвістичний, творчий) порекомендовано 6 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють високий інтерес до спілкування, взаємодії з людьми, різними групами та колективами,  мають розвинені комунікативні (вербальні) та організаторські здібності, високий самоконтроль, доброзичливо ставляться до оточуючих. Приклади майбутніх професій: сфера виховання (педагогічні професії) та навчання, охорона здоров’я, правовий захист (юридичні), організації та управління (менеджмент, HR-сфера), гуманітарний напрямок (перекладач, філолог), сфера обслуговування, культурно-просвітницька робота.

Профіль історичний (суспільно-гуманітарний) рекомендовано 4 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють виражений інтерес до суспільно-гуманітарних наук, історії, правознавства, володіють навичками спілкування, мають високу ерудицію, аналітичне мислення та широкі знання про оточуючий світ. Приклади майбутніх професій: юристи, історики, філософи, політологи, міжнародні відносини.

Профіль фізико-математичний рекомендовано 1 учню. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють стійкий інтерес до фізики, математики, наукового пізнання, дослідницької діяльності, збору, систематизації та аналізу інформації, обрахунків та програмування. Приклади майбутніх професій: науковий напрямок – фізики, астрономи та математики; фінансово-економічний напрямок – економіка, фінанси, менеджмент, маркетинг, інформаційно-технологічний напрямок – програмування, інформаційні технології.

Профіль біолого-хімічний (природничо-науковий, природничо-технологічний) рекомендовано - 1 учню. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють інтерес до природничих наук (хімії, біології), як наукової (медицина, екологія, біологія, сільське господарство), так і технологічної спрямованості (робота в промисловості та лабораторних умовах, виробництво штучних речовин, харчові та біотехнології). Приклади майбутніх професій: лікар, біолог, хімік, генетик, ветеринар, зоотехнік, ботанік, лісник, хімік-технолог, біотехнолог, ландшафтний дизайнер.

За результатами тесту складно виділити домінуючі напрямки навчання 12 учням .

КОМПЛЕКСНЕ ДІАГНОСТИЧНЕ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УЧНІВ 8 – Б КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Дата тестування: 09-12.04.2012

Вік учасників тестування: 8 клас, 13-15 років

Кількість: 21 осіб:

Стать: 9 юнаків, 12 дівчат

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

         На основі загального аналізу результатів дослідження інтересів, здібностей та особистісних якостей:

 • 13 учням були надані рекомендації щодо подальшого профільного навчання,
 • 8 учням за результатами тесту складно виділити домінуючі напрямки навчання.

Рекомендовані профільні напрямки учням 8-Б класу за результатами дослідження.

За результатами дослідження було визначено:

Профіль іноземної філології (лінгвістичний, творчій) порекомендовано 6 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які проявляють високий інтерес до взаємодії з людьми, різними групами та колективами,  мають розвинені комунікативні (вербальні) та організаторські здібності, самоконтроль, доброзичливо ставляться до оточуючих. Приклади майбутніх професій: сфера виховання (педагогічні професії) та навчання, охорона здоров’я, правовий захист (юридичні), організації та управління (менеджмент, HR-сфера), гуманітарний напрямок (перекладач, філолог), сфера обслуговування, культурно-просвітницька робота.

Профіль історичний (суспільно-гуманітарний) рекомендовано 3 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють виражений інтерес до суспільно-гуманітарних наук, історії, правознавства, володіють навичками спілкування, мають високу ерудицію, аналітичне мислення та широкі знання про оточуючий світ. Приклади майбутніх професій: юристи, історики, філософи, політологи, міжнародні відносини.

Профіль фізико-математичний рекомендовано 9 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють стійкий інтерес до фізики, математики, наукового пізнання, дослідницької діяльності, збору, систематизації та аналізу інформації, обрахунків та програмування. Приклади майбутніх професій: науковий напрямок – фізики, астрономи та математики; фінансово-економічний напрямок – економіка, фінанси, менеджмент, маркетинг, інформаційно-технологічний напрямок – програмування, інформаційні технології.

Профіль біолого-хімічний (природничо-науковий, природничо-технологічний) рекомендовано 3 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявили інтерес до природничих наук (хімії, біології), як наукової (медицина, екологія, біологія, сільське господарство), так і технологічної спрямованості (робота в промисловості та лабораторних умовах, виробництво штучних речовин; харчові та біотехнології). Приклади майбутніх професій: лікар, біолог, хімік, генетик, ветеринар, зоотехнік, ботанік, лісник, хімік-технолог, біотехнолог, ландшафтний дизайнер.   

За результатами тесту складно виділити домінуючі напрямки навчання 8 учням.

КОМПЛЕКСНЕ ДІАГНОСТИЧНЕ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УЧНІВ 8 – В КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Дата тестування: 09-12.04.2012

Вік учасників тестування: 13-15 років

Кількість: 17 осіб

Стать: 10 юнаків, 7дівчат

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

На основі загального аналізу результатів діагностичного дослідження інтересів, здібностей та особистісних якостей:

 • 14 учням були надані рекомендації щодо подальшого профільного навчання,
 • 3 учням за результатами тесту складно виділити домінуючі напрямки навчання, що іноді пов’язано з великою кількістю інтересів або недостатньо вираженою зацікавленістю в якійсь певній сфері.

Рекомендовані профільні напрямки учням 8-В класу за результатами дослідження.

За результатами дослідження було визначено:

Профіль іноземної філології (лінгвістичний, творчій) рекомендовано 7 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють високий інтерес до взаємодії з людьми, різними групами та колективами,  мають розвинені комунікативні (вербальні) та організаторські здібності, високий самоконтроль, доброзичливо ставляться до оточуючих. Приклади майбутніх професій: сфера виховання (педагогічні професії) та навчання, охорона здоров’я, правовий захист (юридичні), організації та управління (менеджмент, HR-сфера), гуманітарний напрямок (перекладач, філолог), сфера обслуговування, культурно-просвітницька робота.

Профіль історичний. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють виражений інтерес до суспільно-гуманітарних наук, історії, правознавства, володіють навичками спілкування, мають високу ерудицію, аналітичне мислення та широкі знання про оточуючий світ. Приклади майбутніх професій: юристи, історики, філософи, політологи, міжнародні відносини.

Профіль фізико-математичний рекомендовано 10 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють стійкий інтерес до фізики, математики, наукового пізнання, дослідницької діяльності, збору, систематизації та аналізу інформації, обрахунків та програмування. Приклади майбутніх професій: науковий напрямок – фізики, астрономи та математики; фінансово-економічний напрямок – економіка, фінанси, менеджмент, маркетинг, інформаційно-технологічний напрямок – програмування, інформаційні технології.

Профіль біолого-хімічний (природничо-науковий, природничо-технологічний) рекомендовано 3 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявили інтерес до природничих наук (хімії, біології), як наукової (медицина, екологія, біологія, сільське господарство), так і технологічної спрямованості (робота в промисловості та лабораторних умовах, виробництво штучних речовин, харчові та біотехнології). Приклади майбутніх професій: лікар, біолог, хімік, генетик, ветеринар, зоотехнік, ботанік, лісник, хімік-технолог, біотехнолог, ландшафтний дизайнер.

За результатами тесту складно виділити домінуючі напрямки навчання 3 учням.

 

КОМПЛЕКСНЕ ДІАГНОСТИЧНЕ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УЧНІВ 8 – Г КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Дата тестування: 09-12.04.2012

Вік учасників тестування: 13-15 років

Кількість: 17 осіб

Стать: 9 юнаків, 8 дівчат.

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

         На основі загального аналізу результатів психодіагностичного дослідження інтересів, здібностей та особистісних якостей:

 • 9 учням були надані рекомендації щодо подальшого профільного навчання,
 • 8 учням за результатами тесту складно виділити домінуючи напрямки навчання, що іноді пов’язано або з великою кількістю різноманітних інтересів або недостатньо вираженою зацікавленістю в якійсь певній сфері.

Рекомендовані профільні напрямки учням 8-Г класу за результатами дослідження.

За результатами дослідження було визначено:

Профіль іноземної філології (лінгвістичний, творчій) рекомендовано 4 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють високий інтерес до взаємодії з людьми, різними групами та колективами,  мають розвинені комунікативні (вербальні) та організаторські здібності, самоконтроль, доброзичливо ставляться до оточуючих. Приклади майбутніх професій: сфера виховання (педагогічні професії) та навчання, охорона здоров’я, правовий захист (юридичні), організації та управління (менеджмент, HR-сфера), гуманітарний напрямок (перекладач, філолог), сфера обслуговування, культурно-просвітницька робота.

Профіль історичний (суспільно-гуманітарний) рекомендовано 4 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють виражений інтерес до суспільно-гуманітарних наук, історії, правознавства, володіють навичками спілкування, мають високу ерудицію, аналітичне мислення та широкі знання про оточуючий світ. Приклади майбутніх професій: юристи, історики, філософи, політологи, міжнародні відносини.

Профіль фізико-математичний рекомендовано 5 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють стійкий інтерес до фізики, математики, наукового пізнання, дослідницької діяльності, збору, систематизації та аналізу інформації, обрахунків та програмування. Приклади майбутніх професій: науковий напрямок – фізики, астрономи та математики; фінансово-економічний напрямок – економіка, фінанси, менеджмент, маркетинг, інформаційно-технологічний напрямок – програмування, інформаційні технології.

Профіль біолого-хімічний (природничо-науковий, природничо-технологічний) рекомендовано 2 учням, які виявили інтерес до природничих наук (хімії, біології), як наукової (медицина, екологія, біологія, сільське господарство), так і технологічної спрямованості (робота в промисловості та лабораторних умовах, виробництво штучних речовин, харчові та біотехнології). Приклади майбутніх професій: лікар, біолог, хімік, генетик, ветеринар, зоотехнік, ботанік, лісник, хімік-технолог, біотехнолог, ландшафтний дизайнер.

За результатами тесту складно виділити домінуючі напрямки навчання 8 учням.

 

КОМПЛЕКСНЕ ДІАГНОСТИЧНЕ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ УЧНІВ 8 – Д КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Дата тестування: 09-12.04.2012

Вік учасників тестування: 13-15 років

Кількість: 15 осіб

Стать: 5юнаків, 10 дівчат.

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ

         На основі загального аналізу результатів діагностичного дослідження інтересів, здібностей та особистісних якостей:

 • 10 учням були надані рекомендації щодо подальшого профільного навчання;
 • 5 учням за результатами тесту складно виділити домінуючи напрямки навчання, що іноді пов’язано з великою кількістю інтересів або недостатньо вираженою зацікавленістю в якійсь певній сфері.

Рекомендовані профільні напрямки учням 8-Д класу за результатами дослідження.

За результатами дослідження було визначено:

Профіль іноземної філології (лінгвістичний, творчій) рекомендовано 8 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють високий інтерес до роботи з людьми, різними групами та колективами,  мають розвинені комунікативні (вербальні) та організаторські здібності, самоконтроль, доброзичливо ставляться до оточуючих. Приклади майбутніх професій: сфера виховання (педагогічні професії) та навчання, охорона здоров’я, правовий захист (юридичні), організації та управління (менеджмент, HR-сфера), гуманітарний напрямок (перекладач, філолог), сфера обслуговування, культурно-просвітницька робота.

Профіль історичний. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють виражений інтерес до суспільно-гуманітарних наук, історії, правознавства, володіють навичками спілкування, мають високу ерудицію, аналітичне мислення та широкі знання про оточуючий світ. Приклади майбутніх професій: юристи, історики, філософи, політологи, міжнародні відносини.

Профіль фізико-математичний рекомендовано 2 учням. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявляють стійкий інтерес до фізики, математики, наукового пізнання, дослідницької діяльності, збору, систематизації та аналізу інформації, обрахунків та програмування. Приклади майбутніх професій: науковий напрямок – фізики, астрономи та математики; фінансово-економічний напрямок – економіка, фінанси, менеджмент, маркетинг, інформаційно-технологічний напрямок – програмування, інформаційні технології.

Профіль біолого-хімічний (природничо-науковий, природничо-технологічний) рекомендовано 1 учню. Цей профільний напрямок було рекомендовано тим учням, які виявили інтерес до природничих наук (хімії, біології), як наукової (медицина, екологія, біологія, сільське господарство), так і технологічної спрямованості (робота в промисловості та лабораторних умовах, виробництво штучних речовин, харчові та біотехнології). Приклади майбутніх професій: лікар, біолог, хімік, генетик, ветеринар, зоотехнік, ботанік, лісник, хімік-технолог, біотехнолог, ландшафтний дизайнер.

За результатами тесту складно виділити домінуючі напрямки навчання 5 учням.  

Отправляйте нам заявку на тестирование и консультацию

Стоимость услуги
Профессьянс (от 8 лет) 600 грн.
Профнавигатор (10-14 лет) 600 грн.
Профмастер (13-16 лет) 600 грн.
Профориентатор-UA (13-18 лет) 600 грн.
Профконсультант (22-65 лет) 700 грн.
Профкарьера-UA (20-40 лет) 700 грн.
HR-сопровождение 1200 грн.

По предварительной записи, в субботу и воскресенье тоже работаем.

Адрес нашего офиса: Украина, Киев, улица Евгения Сверстюка, 11Б (Бизнес центр "Армарис"), этаж 4, офис 423.

Схема проезда