Путівник по професіям

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОФЕСІЙ ТЕСТУ "ПРОФОРІЄНТАТОР-UA"

НАПРЯМАМ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Перелік конкурсних предметів (ЗНО) складений  згідно з правилами прийому декількох вишів України. Перелік та умови вступу можуть змінюватись, тому для отримання актуальної інформації необхідно звенутися до приймальної комісії вишу, який Вас цікавить.

Професії тесту «Профорієнтатор-UA» Найменування галузі знань (напряму) Напрям підготовки (спеціальність) Факультети/опис Екзамени ЗНО
Архітектор, промисловий дизайн Експертиза управління нерухомістю
Інженер – будівельник
Інженер-проектувальник
Архітектура та будівництво Архітектура та містобудування
Архітектура та містобудування
Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
  Укр. мова та літ., мат., творчий конкурс
Інженер-землевпорядник, геодезист Архітектура та будівництво Геодезія  та землеустрій Біологічний факультет Укр. мова та літ., мат., гео. або іст. Укр.
Інженер-конструктор

Архітектура та будівництво

Механічна інженерія

Архітектура та містобудування
Будівництво та цивільна інженерія
Геодезія та землеустрій
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Суднобудування
Інжиніринг, комп’ютерне моделювання Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова
Ріелтор

Будівництво та архітектура

Управління та адміністрування

Будівництво та цивільна інженерія Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  Укр. мова та літ., мат., iноз. мова або гео.
Агроном, фермер Агроінженер Аграрні науки та продовольство Агрономія
Агроінженерія
Агроном - це найважливіший фахівець сільського господарства. Саме в його завдання входить розробка нових методів підвищення врожайності, культивація видів, освоєння нових, раніше не властивих цій місцевості сільськогосподарських рослин. В агроном - це вчений-селекціонер і бригадир на сільськогосподарських роботах. Укр. мова та літ., біо., хім. або мат./фіз. або іноз. мова
Географ, метеоролог Природничі науки Географія Економіко-географ - фахівець в області регіональної економіки (просторове розміщення продуктивних сил). Метеоролог - фахівець з фізики земної атмосфери. Синоптик - фахівець з прогнозування погоди. Кліматолог - фахівець з клімату Землі. Геоморфолог - спеціаліст по формах рельєфу.Океанолог - фахівець з природи та фізики вод Світового океану.Гідролог - фахівець з внутрішніх вод Землі (ріки, озера і т. д.). Картограф - фахівець зі створення карт і атласів. Топограф - фахівець зі створення великомасштабних (високоточних) карт земної поверхні і планів місцевості. Геодезист - спеціаліст за вимірювання форм і розмірів Землі та визначення координат точок на земній поверхні. Фізико-географ - фахівець з формування, сучасного стану та подальшого розвитку земних ландшафтів різного ієрархічного рівня (природні зони, райони і т. д.). Грунтознавець - спеціаліст по різних типах грунтів. Гляціолог - фахівець по нівальним (сніго-льодовиковим) областям Землі. Кріолітолог - фахівець з багаторічної мерзлоти. Спелеолог - спеціаліст по печерах та інших пустотах в земному рельєфі. Політико-географ (геополітик) - фахівець з аналізу політичної ситуації в різних країнах і виявленню закономірностей у просторовому розміщенні політичних явищ, наприклад  виборів. Екіст (соціальний географ) - фахівець по просторовому розміщенню соціальних (громадських) явищ. Демограф - фахівець зі статистики і просторового розміщення населення. Етнолог - фахівець по етносам (народам Землі). Біогеограф (ботанік і зоолог) - фахівець по просторовому розміщенню флори і фауни Землі. Географ-туризмознавець - фахівець з просторових аспектів в туризмі. Країнознавець - фахівець по тій чи іншій країні / регіону світу. Військовий географ - фахівець із застосування просторових особливостей в стратегії і тактиці. Географ - спеціаліст за географічною освітою (педагог) в середній або вищій школі. Еколог - фахівець в області охорони навколишнього середовища. Укр. мова та літ., гео., мат. або іст. Укр.
Біолог, ґрунтознавець Біологія Біологія   Укр. мова та літ., біо., хім.  або іноз. мова
Біохімік, мікробіолог Біологія Біологія   Укр. мова та літ., біо., хім.  або мат.
Біоінженер, біоінформатик Природничі науки Хімія Біотехнологія та біоінженерія - міждисциплінарна галузь, яка виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук, тому обравши цю спеціальність ти фактично одержиш три освіти одночасно! Фахівці спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» точно знають, як одержати лікувальні препарати, харчові добавки і біологічно активні речовини, забезпечити сільське господарство бактеріальними добривами, засобами захисту рослин, поновлюваними джерелами енергії, щоб зменшити масштаби забруднення планети різноманітними відходами, працюють над створенням нових організмів методами біоінженеріїї, моделюють біологічні процеси та створюють ліки методами біоінформатики. Укр. мова та літ., біо., хім.  або мат.
Фізик, біофізик Природничі науки Фізика та астрономія
Прикладна фізика та наноматеріали

Експериментальна фізика: теоретична ядерна фізика
Експериментальна фізика
Фізика плазми
Прикладна фізика:
Медична фізика
Медична радіаційна фізика
Медична біофізика

Укр. мова та літ., фіз., мат. або іноз. мова
Інженер – еколог Природничі науки Екологія   Укр. мова та літ., біо., хім.  або гео.
Еколог-аналітик Природничі науки Екологія  Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Укр. мова та літ., біо., хім.  або гео.
Геолог
гірничий інженер

Природничі науки

Освіта/Педагогіка

Науки про землю
Професійна освіта (Гірництво)
Геофізика
Геохімія, петрологія
Мінералогія
Геоінформатика
Геологія нафти і газу
Укр. мова та літ., мат., фіз. або гео.
Інженер – хімік

Природничі науки

Хімічна  та біоінженерія

Освіта/Педагогіка

Охорона здоров’я

Хімія
Хімічні технології та інженерія
Біотехнології та біоінженерія
Біомедична інженерія
Середня освіта (Хімія)
Професійна освіта (хімічні технології)
Фармація, промислова фармація
Загальна хімія та полімерів
Аналітична хімія
Неорганічна хімія
Фармацевтична хімія
Фізична та колоїдна хімія
Укр. мова та літ., мат., хім.  або біо.
Інженер – технолог (поліграфія)
Верстальник
Друкар

Виробництво та технології

Освіта/Педагогіка
Механічна інженерія

Видавництво та поліграфія
Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)
Галузеве машинобудування

Поліграфічні медіатехнології

Технології електронних мультимедійних видань

Цифрові технології репродукування

Укр. мова та літ., мат., фіз., або хімія, або іноз. мова
Технолог харчової промисловості, біотехнік

Виробництво та технології

Аграрні науки та продовольство

Освіта/Педагогіка

Хімічна та біоінженерія

Харчові технології
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)
Професійна освіта (харчові технології)
Хімічні технології та інженерія
Біотехнології та біоінженерія
Біомедична інженерія
Промислова біотехнологія
Молекулярна біотехнологія
Екологічна біотехнологія та біоенергетика
Хімічні основи харчових технологій
Процеси і апарати харчових виробництв
Технологія оздоровчих продуктів
Укр. мова та літ., мат., хім. або біо. 
Технолог легкої промисловості

Виробництво та технології

Освіта/Педагогіка

Технології легкої промисловості
Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)
Конструювання та моделювання швейних виробів
Дизайн та проектування взуття  і галантерейних виробів
Укр. мова та літ., мат. біо. або гео.
Нанотехнолог Автоматизація та приладобудування Мікро- та наносистемна техніка

Високі фізичні технології. Фізика живих систем. Фізика новітніх джерел енергії та ін. Розробка, створення електронних схем, заснованих на елементах розміром з молекулу або атом. Розробку роботів (наномашин, нанороботів) розміром з молекулу. А також методи дослідження таких об'єктів. Нанотехнологія - міждисциплінарна область, що знаходиться на стику науки (фундаментальної і прикладної) і техніки. Вчений, який досліджує матеріали на молекулярному і атомарному рівні і створює об'єкти з компонентів, що мають нанорозміри.

Укр. мова та літ., фіз., мат. або іноз. мова
Інженер – електронник Електроніка та телекомунікації Електроніка
Телекомунікації та радіотехніка
Авіоніка
  Укр. мова та літ., фіз., мат. або іноз. мова
Інженер в сфері телекомунікацій

Електроніка та телекомунікації

Освіта/Педагогіка

Професійна освіта (електроніка, радіотехніка та телекомунікації) Інформаційно-комунікаційні технології
Телекомунікаційні системи та мережі
Мобільні телекомунікації
Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій
Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова
Електрик, електромонтажник

Освіта/Педагогіка

Електроніка та телекомунікація

Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)
Професійна освіта (Електротехніка та електромеханіка)
Професійна освіта (зварювання)
Електроніка
Телекомунікації та радіотехніка
Авіоніка
  Укр. мова та літ., фіз., мат. або іноз. мова
Сервісний інженер За фахом За фахом За фахом За фахом
Інженер-енергетик

Електрична інженерія

Освіта/Педагогіка

Електротехніка, електротехніка та  електромеханіка
Енергетичне машинобудування
Теплоенергетика
Атомна енергетика
Гідроенергетика
Професійна освіта (Енергетика)
  Укр. мова та літ., фіз., мат. або іноз. мова
Інженер-металург Механічна інженерія Металургія   Укр. мова та літ., фіз., мат. або іноз. мова
Інженер з охорони праці та техніки безпеки Освіта/Педагогіка Професійна освіта (Охорона праці)   Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова
Інженер з якості За фахом За фахом

Розробляє та підтримує в актуальному стані нормативну документацію. Забезпечує та контролює якость (продукції, процесів) на підприємстві у відповідності до стандартів.

Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова
Зоолог, кінолог

Ветеринарна медицина

Аграрні науки та продовольство

Ветеринарна медицина
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Спеціалізовані курси
  Укр. мова та літ., біо., хім. або мат. 
Ветеринарний лікар Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина
Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза
  Укр. мова та літ., біо., хім. або мат.
Лікар-стоматолог
Лікар загальної практики (сімейний лікар)
Лікар швидкої та невідкладної медичної допомоги, хірург
Лікар внутрішньої медицини
Медсестра, медбрат
Фармацевт-провізор
Косметолог
Охорона здоров’я Стоматологія
Медицина
Медсестринство
Педіатрія
Медична психологія
  Укр. мова та літ., біо., хім. або мат. 
Фармація, промислова фармація   Укр. мова та літ., біо.,  хім. або іноз. мова
Технології медичної діагностики та лікування Фізична терапія, ерготерапія   Укр. мова та літ., біо., фіз. або іноз. мова. 
Громадське здоров’я   Укр. мова та літ., біо., мат.  або іноз. мова
Генетик, генетичний консультант Біологія Біологія  Генетичні механізми онтогенетичної і філогенетичної адаптації Укр. мова та літ., біо.,  хім. або гео
Психолог-консультант

Соціальні та поведінкові науки

Психологія

  Укр. мова та літ., біо., мат. або іноз. мова 
Дефектолог, фахівець у галузі спеціальної психології

Соціальні та
поведінкові науки

Охорона здоров’я

Психологія
Медична психологія
Спеціальна освіта
  Укр. мова та літ., біо., мат. або іноз. мова / хім. або мат. 
Соціальний працівник Соціальна робота Соціальна робота
Соціальне забезпечення
Спеціалізовані курси
Соціально-педагогічна діяльність та соціальна реабілітація

Укр. мова та літ., iст. Укр., мат. або іноз. мова 
Політолог, філософ

Соціальні та поведінкові науки

Гуманітарні науки

Політологія
Філософія
  Укр. мова та літ., іст. Укр., мат. або іноз. мова.
Бармен, стюард(еса), офіціант(ка) Освіта/педагогіка Професійна освіта (Сфера обслуговування) Укр. мова та літ., iноз. мова, мат., або гео.    
Дипломат (міжнародні відносини)
 Зв’язки з громадськістю, PR
Країнознавство
Міжнародні відносини Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація
Країнознавство
Укр. мова та літ., iноз. мова, іст. Укр. або мат.  
Адвокат
Юрист
Нотаріус
Право
Міжнародні відносини
Право
Міжнародне право
Вирішуючи присвятити себе юриспруденції, ви повинні, перш за все, розуміти, що "юристи" - це не одна професія, це цілий ряд дуже різних професій, кожна з яких має свою специфіку. Професії нотаріусів, суддів і прокурорів, хоча і є юридичними, але настільки специфічні, що про них можна написати окремо. Навіть робота корпоративного юриста всередині компанії, так званого in-house lawyer, і робота юриста з юридичної фірми досить сильно відрізняються. Значну частину робочого часу, вивчають матеріали справ, проекти документів, опрацьовуючи законодавство і судову практику. Укр. мова та літ., iст. Укр., мат. або iноз. мова  
Менеджер в організації (виробництво, комерційні організації)
Проектний менеджер, підприємець
Менеджер з туризму
та готельно-ресторанного бізнесу
Інструктор з туризму
Менеджер з продажу
Менеджер інтернет-проектів
Логіст
Товарознавець, менеджер із закупівельна
Комерція (торговельна справа)
Event-менеджер
Бізнес – тренер
Менеджер з персоналу

Управління та адміністрування

Міжнародні відносини

Соціальні та поведінкові науки

Сфера обслуговування

Освіта/Педагогіка

Облік та оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Міжнародні економічні відносини
Економіка
Готельно-ресторанна справа
Професійна освіта (товарознавство)
Менеджмент соціокультурної діяльності
Міжнародна логістика та митна справа
Економічна кібернетика
Економіка і аналітика бізнесу Управління підприємницькою діяльністю
Економічна кібернетика
Економіка і аналітика бізнесу
Управління персоналом економіка праці
Укр. мова та літ., мат., iноз. мова або гео.
Економіст
Бухгалтер
Аудитор
Працівник банку Фінансовий аналітик
Податковий інспектор
Управління та адміністрування Економіка
Облік та оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Спеціалізовані курси
Укр. мова та літ., мат., iноз. мова або гео.  
Бренд-менеджер
Маркетолог
Менеджер з реклами
Управління та адміністрування Маркетинг Маркетинг - це один з видів аналітичної діяльності, що сприяє розширенню виробництва і торгівлі шляхом виявлення запитів споживачів і організацій, досліджень щодо задоволення цих запитів. Укр. мова та літ., мат., iноз. мова або гео.  
Математик Математика та статистика Математика
Прикладна математика
Математичні методи криптографічного захисту інформації
Математичні методи комп'ютерного моделювання
Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова 
Соціолог-статист Соціальна та поведінкові науки Соціологія Займається дослідженнями, заснованими на точних розрахунках.  Проводить обробку даних і аналіз результатів. Використовує статистичні методи, спеціальні комп'ютерні програми. Дані соціологічних досліджень, наприклад, аналіз громадської думки, сьогодні потрібні в сфері політики і державного управління, а також торговим фірмам і засобам масової інформації, щоб враховувати вплив суспільних процесів на різні сторони життя, прогнозувати, як буде змінюватися громадська ситуація в майбутньому, мати можливість керувати суспільними явищами. Укр. мова та літ., мат., іст. Укр, мат. або іноз. мова
Бізнес–інформатика

Соціальні науки

Управління та адміністрування

Інформаційні системи та технології
Математика
Статистика
Прикладна математика
Менеджмент

Бізнес-інформатика як одна з найбільш актуальних спеціальностей в сфері IT є комбінацією економічних і технічних дисциплін.

Укр. мова та літ., мат., фіз. або iноз. мова.

Документознавець Секретар-референт Освіта/Педагогіка

Професійна освіта (документознавство)

Спеціалізовані курси

Документознавець – це фахівець, який займається реєстрацією та обліком документації. Близькими професіями є секретар-референт, архівіст, діловод.

Укр. мова та літ., іст. Укр, мат. або іноз. мова
Програміст Проектувальник інтерфейсів, фахівець з юзабіліті (usability) Системний адміністратор Системний аналітик
Тестувальник програмного забезпечення
Інформатика в гуманітарних сферах Інформаційні системи в економічній сфері

Інформаційні технології

Автоматизація та приладобудування

Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Системний аналіз
Кібербезпека
Інформаційні технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Мікро- і наносистемна техніка
Середня освіта  (Інформатика)

Системи і технології кібербезпеки

Математичні методи кібербезпеки

Системи технічного захисту інформації

Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова

Веб-дизайн, комп’ютерна графіка

Графічний дизайн, анімація

Дизайнер – макетник

Інформаційні технології

Культура і мистецтво

Образотворче мистецтво
Спеціалізовані курси
  Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова /творчий конкурс
Логопед Освіта/педагогіка Дошкільна освіта
Спеціалізовані курси
  Укр. мова та літ., іст. Укр.,  мат. або біо.
Дошкільний педагог, гувернер Освіта/Педагогіка Дошкільна освіта   Укр. мова та літ., іст. Укр.,  мат. або біо.
Педагог (гуманітарні науки) Освіта/педагогіка Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)   Укр. мова та літ., іст. Укр.,  іноз. мова  або гео.
Педагог (фізика/математика) Освіта/педагогіка Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)   Укр. мова та літ., фіз. мат. або іноз. мова
Фахівець в галузі державного управління        
Тренер-викладач зі спорту Освіта/Педагогіка

Середня освіта (Фізична культура)

Фізична культура і спорт

Спеціалізовані курси

Укр. мова та літ., біо., іст. Укр. або гео., або творчий конкурс
Історик (мистецтвознавець, культуролог) Гуманітарні науки
Освіта/Педагогіка
Релігієзнавство
Історія та археологія
Філософія
  Укр. мова та літ., iст. Укр., іноз. мова
Перекладач-філолог
Гід-екскурсовод-перекладач
Копірайтер
Коректор
Сценарист

Гуманітарні науки

Освіт/педагогіка

Журналістика

Середня освіта
Філологія
Філологія
Релігієзнавство
Філософія
Культурологія
Історія та археологія
Журналістика
Українська мова і література
Польська мова і література
Германські мови та література
Прикладна лінгвістика
Українська мова і література
Польська мова і література
Германські мови та література
Прикладна лінгвістика
Укр. мова та літ., іноз. мова,  iст. Укр. або гео
Журналіст Журналістика Журналістика

Журналістика та соціальна комунікація

Реклама і зв'язки з громадськістю

Видавнича справа та редагування

Укр. мова та літ., iст. Укр., мат. або іноз. мова, творчий залік
Редактор Журналістика Журналістика

Журналістика та соціальна комунікація 

Видавнича справа та редагування

Укр. мова та літ., iст. Укр., мат. або іноз. мова
Продюсер Культура і мистецтво Менеджмент соціокультурної діяльності

Медіапродюсування 

Укр. мова та літ., iст. Укр., мат. або іноз. мова
Режисер Культура і мистецтво Хореографія
Музичне мистецтво
Сценічне мистецтво
Сценарна майстерність і режисура кіно Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Звукорежисер Культура і мистецтво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Звукорежисура Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Актор (театру/опери/балету) Культура і мистецтво Спеціалізовані курси Хореографія
Сценічне мистецтво
Музичне мистецтво
Спеціалізовані курси
Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Телерадіоведучий

Журналістика

Гуманітарні науки Культура і мистецтво Спеціалізовані курси

Журналістика
Філологія
Сценічне мистецтво
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Спеціалізовані курси
Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Стиліст-іміджмейкер Спеціалізовані курси Спеціалізовані курси Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Фотограф, відеооператор Культура і мистецтво Спеціалізовані курси

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Спеціалізовані курси

Кіно- телеоператорство

Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Декоратор-дизайнер, модельєр, дизайнер інтер’єру Культура і мистецтво Спеціалізовані курси Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «дизайн одягу (взуття), «Дизайн середовища», Промисловий дизайн) Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Ландшафтний дизайнер Культура і мистецтво Спеціалізовані курси Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «дизайн одягу (взуття), «Дизайн середовища», Промисловий дизайн) Спеціалізовані курси Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Флорист (декоратор-квіткар) Культура і мистецтво Спеціалізовані курси Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціалізовані курси
Укр. мова та літ., iст. Укр., творчій конкурс
Ювелір Культура і мистецтво Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Дизайн (за спеціалізаціями «Графічний дизайн», «дизайн одягу (взуття), «Дизайн середовища», Промисловий дизайн)
Художнє та ювелірне литво
Комп’ютеризовані процеси лиття
Ливарне виробництво чорних і кольорових металів

Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова
Машиніст електропоїзда  Професійна освіта Професійна освіта Укр. мова та літ., або мат., або біо., або гео., або фіз., або хім., або іноз. мова.
Див. умови вступу
Авіадиспетчер Механічна інженерія Авіаційна та ракетно-космічна техніка   Укр. мова та літ., мат., фіз. або іноз. мова
Див. умови вступу
Авіаційний технік, судноремонтник, механік з ремонту транспорту Транспорт
Механічна інженерія
Річковий та морський транспорт
Авіаційний транспорт
Залізничний транспорт
Морський та річковий транспорт Транспортні технології (за видами транспорту)Автомобільний транспорт Прикладна механіка
Матеріалознавство
Галузеве машинобудування
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Суднобудування
Металургія
  Укр. мова та літ., мат., іноз. мова
Див. умови вступу
Пілот, штурман, судноводій  Транспорт Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Річковий та морський транспорт
 

Укр. мова та літ., мат., іноз. мова/творчий конкурс

Див. умови вступу

Військовослужбовець

Спецназ (ЗМОП)

Рятівник МНС

Силові структури

Слідчий, правоохоронна діяльність 

Митник

Цивільна безпека
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
Пожежна безпека
Пожежна безпека (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
Правоохоронна діяльність (для вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Державна безпека
Безпека державного контролю
Військове управління (за видами збройних сил)
Забезпечення військ (сил)
Озброєння та військова техніка (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
 

Укр. мова та літ., мат., іноз. мова,

фіз. випробування,

мед.обст.,

психол.діаг.

Див. умови вступу

Путівник

Путівник по професіям

Світ професій широкий і розмаїтий. Чим більше ми знаємо, тим більше поле для вибору.  Іноді навіть ті види діяльності, котрі, здавалося б, добре відомі, далеко не завжди відповідають нашим уявленням. Тому перш ніж визначитися з вибором професії, рекомендуємо ознайомитися з багатьма з них. Мета — допомогти Вам зорієнтуватися в розмаїтому світі сучасних професій.

КОРОТКИЙ ОПИС ПРОФЕСІЙ

Рекомендуємо ознайомитися з коротким описом професій у книзі  Є.С. Романової "99 популярных профессий. Психологический анализ профессиограммы". Посібник підготовлений за результатами досліджень, проведених на факультеті психології Московського міського педагогічного університету в рамках спільного російсько-французького проекту.  Матеріали посібника орієнтовані на надання допомоги учням середньої школи, які обирають свою майбутню професійну кар’єру.

ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛА: ДОВІДНИКИ
СЕКРЕТИ ПОБУДОВИ КАР’ЄРИ
Рекомендуем: "Секреты построения карьеры от HeadHunter. Справочник популярных профессий", автор Вировец Ю.

"Секреты построения карьеры от HeadHunter. Справочник популярных профессий". Автор: Вировець Ю. У пропонованому виданні надаються загальні рекомендації щодо побудови кар’єри, містяться огляди провідних галузей (фінанси, бухгалтерія, банківська справа, маркетинг, продажі, IT, реклама, PR, HR, фармацевтика), підготовлені за активної участі експертів відомих компаній і кадрових агентств, а також довідки про найбільш популярні професії. Для того щоб стати успішним фахівцем, який отримує задоволення від роботи, важливо якомога раніше спланувати вектор свого професійного й особистісного розвитку, зробивши правильний вибір навчального закладу й майбутньої спеціалізації. Ця книга допоможе молодим фахівцям визначитися з вибором майбутньої професії й напрацювати стратегію свого подальшого кар’єрного розвитку.  Видання адресоване широкому загалу читачів, котрі хочуть побудувати блискучу кар’єру й досягти високого професійного рівня.

"ЦЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ СТУДЕНТОВ. КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ В ВАШ УСПЕХ"

Авторы: Лес Хьюитт, Эндрю Хьюитт, Люк д'Абади. Видавництво: Манн, Иванов и Фербер. Рік випуску: ISBN: 978-5-91657-242-1. Опис книги: перед Вами справжня настанова до дії для студентів вишів, які скоро підуть в самостійне плавання. Вона також – знахідка для батьків, котрі прагнуть дати вірний старт у життя своїм дітям. Відомий бізнес-тренер Лес Х’юїтт і його співавтори пропонують просту й ефективну методику вибору й досягнення мети шляхом виконання покрокових стратегій. 

Ця книга пропонує Вам розглядати виш як територію можливостей і з самого початку зайняти активну позицію. Прочитавши її, Ви замість орієнтації на диплом зосередитеся на здобуття досвіду в полі Ваших інтересів і встановленні міцних професійних зв’язків. Задача авторів амбіційна, але цілком досяжна: у виші Ви повинні навчитися не виживати, а сяяти! Слідом прийде й успіх, і чітке розуміння цілі, і фінансова незалежність. 

Надішліть нам заявку на тестування і консультацію

Вартість послуги
Профессьянс (від 8 років) 600 грн.
Профнавігатор (10-14 років) 600 грн.
Профмайстер (13-16 років) 600 грн.
Профорієнтатор-UA (13-18 років) 600 грн.
Профконсультант (22-65 років) 700 грн.
Профкар'єра-UA (20-40 років) 700 грн.
HR-супровід 1200 грн.
Місто

За попереднім записом, в суботу та неділю теж працюємо.

Адреса нашого офісу: Україна, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 10, поверх 2, офіс 5.
Ми знаходимося в 5-7 хвилинах ходьби від метро Лівобережна. Є зручні місця для паркування автомобілів. Усім нашим клієнтам надаємо безкоштовний доступ до мережі Інтернет (WiFi).

Схема проїзду